Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2019 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Najvýraznejší vplyv na hospodárenie bánk má uvoľnená politika Európskej centrálnej banky, ktorá sa odráža na úrokových výnosoch. Objem našich úverov síce dynamicky rastie, no čisté úrokové výnosy mierne klesajú. Dobrou správou je, že z toho profitujú naši klienti. Vďaka politike ECB sme mohli znížiť úrokové sadzby úverov na bývanie na historicky najnižšiu úroveň. Zapadá to do nášho konceptu poskytovať kvalitné finančné poradenstvo, súčasne sa vďaka atraktívnej ponuke koncentrujeme na získavanie nových mladých klientov. Klesajúce úrokové výnosy vieme nahradiť vďaka rozširovaniu služieb, najmä v oblasti poistenia,“ zhodnotil výsledky Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV k 30. SEPTEMBRU 2019 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

  • Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 1,7 % zo 328,3 mil. eur na 322,7 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 9,1 % z 96,9 mil. eur na 105,7 mil. eur
  • Prevádzkový zisk medziročne narástol o 2,9 % zo 227,4 mil. eur na 233,9 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení ostal medziročne bezo zmeny a to 141,7 mil. eur (2018: 141,6 mil. eur)
  • Objem úverov klientom sa medziročne zväčšil o 7 % z 12,6 mld. eur na 13,5 mld. eur
  • Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 3,2 % z 13,6 mld. eur na 14,1 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 47,3 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 18,15 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne vzrástol z 92,4 % na 95,8 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 30. SEPTEMBRU 2019

Čistý úrokový výnos medziročne mierne poklesol o 1,7 % zo 328,3 mil. eur na 322,7 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého apetítu klientov po nízkych úrokových sadzbách na úverových produktoch, ako aj silného konkurenčného prostredia.

Čistý príjem z poplatkov a provízií  medziročne vzrástol o 9,1 % z 96,9 mil. eur na 105,7 mil. eur. Tento nárast plynie hlavne z provízii zo sprostredkovania poistenia (rast o 3,6 mil. eur). Čisté poplatky súvisiace s úverovou činnosťou sa zvýšili o 2,8 mil. eur. Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky sa medziročne zvýšil na úroveň 23,8 %.

Čistý zisk 12,4 mil. eur z obchodovania súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili iba mierne, a to o 1,6 % na úroveň 210,3 mil. eur (v roku 2018 to bolo 207,0 mil. eur), keď rástli najmä personálne náklady.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zlepšil z 47,7 % na 47,3 % v dôsledku rýchlejšieho rastu prevádzkových výnosov ako rastu nákladov.

Aj napriek výraznému nárastu úverového portfólia celkové rizikové náklady banky za tri štvrťroky 2019 dosiahli hodnotu 28,0 mil. eur (v porovnateľnom období dosiahli hodnotu 17,3 mil. eur). Vyššie náklady súvisia hlavne s portfóliom nadobudnutých úverov a leasingových zmlúv od spoločnosti S Slovensko.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,5 % na 3,3 % a ich pokrytie opravnými položkami sa znížilo z 80,7 % na 77,6 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení sa medziročne nezmenil, dosiahol 141,7 mil. eur.

Banková daň sa medziročne zvýšila o 8 % na úroveň 24,2 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol zaplatený výške 3,1 mil. eur (2018 vo výške 2,7 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 11 % na 1,0 mil. eur (0,9 mil. eur v 2018). Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 28,2 mil. eur.

Objem úverov klientom dosiahol 13,5 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 7 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s tretím štvrťrokom 2018 vzrástli o 5,5 % (o 0,5 mld. eur). Slovenská sporiteľňa už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu tretieho štvrťroka 2019 dosiahol 26,2 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 5,7 % (400 mil. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 1,3 % (o menej než 100 mil. eur). Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 11,5 % (o 0,4 mld. eur) a dosiahli úroveň 3,7 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne sa zväčšili z 10,9 mld. eur na 11,8 mld. eur, banka má tak stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s tretím štvrťrokom 2018 narástli z 13,6 mld. eur na 14,1 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 30. septembru 2019):

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:
Marta Cesnaková; tel.: +421 2 48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:
Carmen Staicu; tel.: +43 50 10 01 16 81; carmen.staicu@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:
Thomas Sommerauer; tel.: +43 50 10 01 73 26; thomas.sommerauer@erstegroup.com