Novým členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedným za oblasť IT a bankové operácie bude od 1. júla 2018 Milan Hain. Prevezme zodpovednosť za oblasť IT vývoja a prevádzky, bezpečnosti, platobného styku a vysporiadania a retailového procesného centra. Do sporiteľne prichádza z Raiffeisen Bank v Českej republike, kde od roku 2013 pôsobil ako člen predstavenstva zodpovedný za oblasť IT (CIO) v Raiffeisenbank Praha.

Milan Hain je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandskú prácu realizoval na University of Technology v Eindhovene. Svoje manažérske a odborné znalosti ďalej zdokonaľoval rôznymi odbornými programami, vrátane prestížnej London Business School. Svoju kariéru v bankovníctve odštartoval v roku 1993 vo VÚB banke, v ktorej zastával viacero pozícií vrátane riaditeľa vývoja IT. V roku 1999, už ako výkonný riaditeľ IT (CIO), prešiel do komunikačného sektora, kde zotrval až do roku 2012. Následne začal pôsobiť v Raiffeisen Bank v Českej republike.

Milan Hain nahradí v predstavenstve Richarda Chomista, ktorý zastával túto funkciu do konca marca 2018. Jeho menovanie k 1. júlu 2018 ešte podlieha schváleniu, vrátane schválenia regulátorom a následne zvoleniu dozornou radou banky. Do príchodu Milana Haina bude riadením línie IT a bankových operácií poverený Pavel Cetkovský.

Predstavenstvo Slovenskej sporiteľne od 1. apríla 2018 pôsobí v zložení:

  • Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zodpovedný za korporátne bankovníctvo a štábne útvary 
  • Alexandra Habeler-Drabek, členka predstavenstva zodpovedná za oblasť riadenia rizík 
  • Zdeněk Románek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo
  • Pavel Cetkovský, člen predstavenstva zodpovedný za oblasť financií

Milan Hain

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
oddelenie korporátnej komunikácie
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Marta Cesnaková, tel. 02/48 62 43 60, e-mail: cesnakova.marta@slsp.sk; press@slsp.sk