• Sociálne bankovníctvo Erste Group poskytlo obchodné poradenstvo a finančné prostriedky viac ako 2 500 začínajúcim podnikateľom
  • 400 financovaných sociálnych podnikov a mimovládnych organizácií zamestnalo viac ako 1 500 ľudí zo sociálne vylúčených skupín
  • V strednej a východnej Európe vzniklo takmer 14 000 nových pracovných miest
  • Celkový objem úverov prekročil 170 miliónov eur

Prvé hodnotenie vplyvov aktivít Sociálneho bankovníctva Erste Group na všetkých jej trhoch v strednej a východnej Európe ukazuje, že ich využilo viac ako 2 500 začínajúcich podnikateľov, 400 sociálnych organizácií a 6 500 drobných poľnohospodárov, ktorí celkovo vytvorili takmer 14 000 nových pracovných miest. Sociálne bankovníctvo Erste Group, ktoré je inšpirované pôvodným poslaním Erste ako sociálneho bankového podniku, spolu s Nadáciou ERSTE podporuje tvorbu pracovných miest a prosperitu prostredníctvom riešenia potrieb sociálne vyčlenených skupín, a to nielen pôžičkami, ale najmä poskytovaním finančného poradenstva, školení zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti, produktov na mieru a podnikateľského mentoringu.

„Sociálne bankovníctvo je našou hlavnou iniciatívou vo zvyšovaní sociálnej a finančnej inklúzie v krajinách strednej a východnej Európy. Od roku 2016 sú jeho služby etablované na všetkých kľúčových trhoch Erste. Sme presvedčení, že takto dokážeme naozaj pomôcť ľuďom, ktorí boli opomenutí v rámci prechodu na trhové hospodárstvo. Vďaka prístupu k podnikateľskému poradenstvu a pôžičkám pre začínajúce podniky sa viac ako 2 500 ľuďom zväčša z vidieckych oblastí a malých miest podarilo začať podnikať a zamestnať aj ďalších ľudí z ich komunít. Viac ako tretina z nich bola predtým ekonomicky neaktívna. A najviac hrdí sme na to, že takmer všetky tieto pracovné miesta boli vytvorené v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti a chudoby, ktoré veľkí zamestnávatelia často ignorujú,“ vyjadril sa Peter Šúrek, riaditeľ rozvoja sociálneho bankovníctva skupiny Erste.

Na príprave metodológie hodnotenia vplyvov skupina Erste spolupracovala s Inštitútom NPO*  Viedenskej univerzity ekonómie a obchodu. Hodnotenie vplyvov Programu sociálneho bankovníctva bude realizované pravidelne.

Z prvého hodnotenia vyplýva, že Sociálne bankovníctvo podporilo ľudí, ktorí by inak mali len minimálnu šancu zamestnať sa a takto si mohli založiť vlastný mikropodnik ako napr. obchod alebo stavebnú firmu. Noví podnikatelia získali aj veľmi potrebnú finančnú sebadôveru a vo svojich komunitách vytvorili viac ako 5 000 pracovných miest. Okrem podnikateľského mentoringu a e-learningu poskytlo Sociálne bankovníctvo Erste začínajúcim podnikateľom úvery za viac ako 60 miliónov eur.

Prostredníctvom siete miestnych bánk a v partnerstve s ďalšími organizáciami a mimovládnymi organizáciami podporilo Sociálne bankovníctvo Erste Group aj približne 400 organizácií sociálnej ekonomiky, pomohlo im rásť a efektívnejšie bojovať proti niektorým z najnáročnejších spoločenských problémov, akými sú nezamestnanosť mladých, sociálna integrácia a chudoba. Vďaka tomu sa v sociálnom sektore podarilo nielen udržať 6 100 existujúcich pracovných miest, ale aj vytvoriť 3 100 nových. Až 82 % organizácií uvádza, že sa im vďaka podpore darí lepšie plniť svoje poslanie, oslovovať väčší počet ľudí a spúšťať nové projekty. Zo zdrojov v celkovej výške 40 mil. eur získali prevádzkový kapitál na zvládnutie meškania pri vyplácaní dotácií alebo grantov; preklenovacie úvery na predfinancovanie alebo spolufinancovanie projektov EÚ alebo miestnych samospráv a investičné úvery na podporu rozširovania služieb a činností.

„Jednou z najväčších prekážok v podnikaní v našom regióne je nedostatočné finančné vzdelanie. Preto považujeme vzdelávanie za rovnako dôležité ako financovanie a obe tieto oblasti sú stredobodom záujmu nášho sociálneho bankovníctva. Veľmi skoro sme si uvedomili, že len samotné financovanie problém nevyrieši. Je potrebné prijať spoločný záväzok dlhodobo a systematicky investovať čas a zdroje do vzdelávania ľudí, ktorí chcú podnikať. Vďaka tomu získajú finančné zručnosti a sebadôverou potrebnú na zlepšenie vlastného života. Doterajšie výsledky posilňujú náš zámer ďalej rozširovať sociálne bankovníctvo. Tiež budeme intenzívnejšie pracovať na tom, aby sme zvýšili povedomia predstaviteľov kľúčových inštitúcií a regulačných orgánov o tom, že v našom regióne žije 15 miliónov ľudí, na ktorých sa doteraz zabúdalo, a že títo ľudia potrebujú väčšiu podporu,“ uviedol Andreas Treichl, generálny riaditeľ Erste Group.

Sociálne bankovníctvo na Slovensku

Skupina Erste je prostredníctvom Slovenskej sporiteľne priekopníkom sociálneho bankovníctva na Slovensku. Výrazne prispieva napríklad k rozvoju podnikania. „Tisícke Slovákov, ktorí sa rozhodli začať podnikať, sme poskytli bezplatný mentoring a vzdelávanie, pomohli im zostaviť biznis plán a prepojili ich s ďalšími podnikateľmi, aby mohli naštartovať a rozvíjať svoj biznis. Viac ako tri stovky biznis plánov sme aj zafinancovali úvermi vo výške za 7,5 mil. eur,“ hovorí Rastislav Blažej, ktorý program sociálneho bankovníctva riadi. Vzniklo vďaka tomu takmer 700 nových pracovných miest.

Ďalších 5 mil. eur smerovalo na financovanie neziskových organizácií a organizácií sociálnej ekonomiky, ako sú napr. rôzne nadácie, združenia či neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby. „Tieto inštitúcie perfektne zvládajú svoju hlavnú činnosť, no často zlyhávajú na poli riadenia vlastných financií. Preto v rámci finančných služieb pomáhame pracovníkom týchto organizácií pochopiť dôležitosť prepojenia týchto dvoch oblastí. Počas práce s nimi sme vyškolili okolo sto pracovníkov neziskoviek, ktoré si dnes dokážu lepšie plánovať svoje financie a vďaka tomu efektívnejšie napĺňať svoje poslanie.,“ vysvetľuje Blažej.

Aktivity sociálneho bankovníctva sa zameriavajú aj na sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva. Jedným z projektov je mikropôžičková schéma, v rámci ktorej banka pomáha financovať svojpomocnú výstavbu domov v sociálne vylúčených komunitách vo viacerých lokalitách na východnom Slovensku. Aj tu je kľúčom finančné vzdelávanie a vytvorenie správnych finančných návykov, ktoré predchádzajú samotnému poskytnutiu úveru.

*(Hodnotový reťazec vplyvov a jeho „teóriu zmeny“ pripravilo „Kompetenčné centrum pre neziskové organizácie a sociálne podnikanie“ (NPO&SE, www.npo.or.at) Viedenskej univerzity ekonómie a obchodu.)

  • Sociálne bankovníctvo Erste Group poskytlo obchodné poradenstvo a finančné prostriedky viac ako 2 500 začínajúcim podnikateľom
  • 400 financovaných sociálnych podnikov a mimovládnych organizácií zamestnalo viac ako 1 500 ľudí zo sociálne vylúčených skupín
  • V strednej a východnej Európe vzniklo takmer 14 000 nových pracovných miest
  • Celkový objem úverov prekročil 170 miliónov eur

Prvé hodnotenie vplyvov aktivít Sociálneho bankovníctva Erste Group na všetkých jej trhoch v strednej a východnej Európe ukazuje, že ich využilo viac ako 2 500 začínajúcich podnikateľov, 400 sociálnych organizácií a 6 500 drobných poľnohospodárov, ktorí celkovo vytvorili takmer 14 000 nových pracovných miest. Sociálne bankovníctvo Erste Group, ktoré je inšpirované pôvodným poslaním Erste ako sociálneho bankového podniku, spolu s Nadáciou ERSTE podporuje tvorbu pracovných miest a prosperitu prostredníctvom riešenia potrieb sociálne vyčlenených skupín, a to nielen pôžičkami, ale najmä poskytovaním finančného poradenstva, školení zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti, produktov na mieru a podnikateľského mentoringu.

„Sociálne bankovníctvo je našou hlavnou iniciatívou vo zvyšovaní sociálnej a finančnej inklúzie v krajinách strednej a východnej Európy. Od roku 2016 sú jeho služby etablované na všetkých kľúčových trhoch Erste. Sme presvedčení, že takto dokážeme naozaj pomôcť ľuďom, ktorí boli opomenutí v rámci prechodu na trhové hospodárstvo. Vďaka prístupu k podnikateľskému poradenstvu a pôžičkám pre začínajúce podniky sa viac ako 2 500 ľuďom zväčša z vidieckych oblastí a malých miest podarilo začať podnikať a zamestnať aj ďalších ľudí z ich komunít. Viac ako tretina z nich bola predtým ekonomicky neaktívna. A najviac hrdí sme na to, že takmer všetky tieto pracovné miesta boli vytvorené v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti a chudoby, ktoré veľkí zamestnávatelia často ignorujú,“ vyjadril sa Peter Šúrek, riaditeľ rozvoja sociálneho bankovníctva skupiny Erste.

Na príprave metodológie hodnotenia vplyvov skupina Erste spolupracovala s Inštitútom NPO*  Viedenskej univerzity ekonómie a obchodu. Hodnotenie vplyvov Programu sociálneho bankovníctva bude realizované pravidelne.

Z prvého hodnotenia vyplýva, že Sociálne bankovníctvo podporilo ľudí, ktorí by inak mali len minimálnu šancu zamestnať sa a takto si mohli založiť vlastný mikropodnik ako napr. obchod alebo stavebnú firmu. Noví podnikatelia získali aj veľmi potrebnú finančnú sebadôveru a vo svojich komunitách vytvorili viac ako 5 000 pracovných miest. Okrem podnikateľského mentoringu a e-learningu poskytlo Sociálne bankovníctvo Erste začínajúcim podnikateľom úvery za viac ako 60 miliónov eur.

Prostredníctvom siete miestnych bánk a v partnerstve s ďalšími organizáciami a mimovládnymi organizáciami podporilo Sociálne bankovníctvo Erste Group aj približne 400 organizácií sociálnej ekonomiky, pomohlo im rásť a efektívnejšie bojovať proti niektorým z najnáročnejších spoločenských problémov, akými sú nezamestnanosť mladých, sociálna integrácia a chudoba. Vďaka tomu sa v sociálnom sektore podarilo nielen udržať 6 100 existujúcich pracovných miest, ale aj vytvoriť 3 100 nových. Až 82 % organizácií uvádza, že sa im vďaka podpore darí lepšie plniť svoje poslanie, oslovovať väčší počet ľudí a spúšťať nové projekty. Zo zdrojov v celkovej výške 40 mil. eur získali prevádzkový kapitál na zvládnutie meškania pri vyplácaní dotácií alebo grantov; preklenovacie úvery na predfinancovanie alebo spolufinancovanie projektov EÚ alebo miestnych samospráv a investičné úvery na podporu rozširovania služieb a činností.

„Jednou z najväčších prekážok v podnikaní v našom regióne je nedostatočné finančné vzdelanie. Preto považujeme vzdelávanie za rovnako dôležité ako financovanie a obe tieto oblasti sú stredobodom záujmu nášho sociálneho bankovníctva. Veľmi skoro sme si uvedomili, že len samotné financovanie problém nevyrieši. Je potrebné prijať spoločný záväzok dlhodobo a systematicky investovať čas a zdroje do vzdelávania ľudí, ktorí chcú podnikať. Vďaka tomu získajú finančné zručnosti a sebadôverou potrebnú na zlepšenie vlastného života. Doterajšie výsledky posilňujú náš zámer ďalej rozširovať sociálne bankovníctvo. Tiež budeme intenzívnejšie pracovať na tom, aby sme zvýšili povedomia predstaviteľov kľúčových inštitúcií a regulačných orgánov o tom, že v našom regióne žije 15 miliónov ľudí, na ktorých sa doteraz zabúdalo, a že títo ľudia potrebujú väčšiu podporu,“ uviedol Andreas Treichl, generálny riaditeľ Erste Group.

Sociálne bankovníctvo na Slovensku

Skupina Erste je prostredníctvom Slovenskej sporiteľne priekopníkom sociálneho bankovníctva na Slovensku. Výrazne prispieva napríklad k rozvoju podnikania. „Tisícke Slovákov, ktorí sa rozhodli začať podnikať, sme poskytli bezplatný mentoring a vzdelávanie, pomohli im zostaviť biznis plán a prepojili ich s ďalšími podnikateľmi, aby mohli naštartovať a rozvíjať svoj biznis. Viac ako tri stovky biznis plánov sme aj zafinancovali úvermi vo výške za 7,5 mil. eur,“ hovorí Rastislav Blažej, ktorý program sociálneho bankovníctva riadi. Vzniklo vďaka tomu takmer 700 nových pracovných miest.

Ďalších 5 mil. eur smerovalo na financovanie neziskových organizácií a organizácií sociálnej ekonomiky, ako sú napr. rôzne nadácie, združenia či neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby. „Tieto inštitúcie perfektne zvládajú svoju hlavnú činnosť, no často zlyhávajú na poli riadenia vlastných financií. Preto v rámci finančných služieb pomáhame pracovníkom týchto organizácií pochopiť dôležitosť prepojenia týchto dvoch oblastí. Počas práce s nimi sme vyškolili okolo sto pracovníkov neziskoviek, ktoré si dnes dokážu lepšie plánovať svoje financie a vďaka tomu efektívnejšie napĺňať svoje poslanie.,“ vysvetľuje Blažej.

Aktivity sociálneho bankovníctva sa zameriavajú aj na sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva. Jedným z projektov je mikropôžičková schéma, v rámci ktorej banka pomáha financovať svojpomocnú výstavbu domov v sociálne vylúčených komunitách vo viacerých lokalitách na východnom Slovensku. Aj tu je kľúčom finančné vzdelávanie a vytvorenie správnych finančných návykov, ktoré predchádzajú samotnému poskytnutiu úveru.

*(Hodnotový reťazec vplyvov a jeho „teóriu zmeny“ pripravilo „Kompetenčné centrum pre neziskové organizácie a sociálne podnikanie“ (NPO&SE, www.npo.or.at) Viedenskej univerzity ekonómie a obchodu.)