Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2018 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Slovenskej sporiteľni sa v tomto roku darí nad naše očakávania. Naďalej potvrdzujeme pozíciu jednotky v objeme úverov či vkladov, čoraz silnejšiu pozíciu máme aj u korporátnych klientov. Rast objemov sa podpísal aj pod rast čistého zisku. Súčasne sa nám podarilo znížiť pomer prevádzkových nákladov a výnosov. Som zároveň hrdý, že pomáhame meniť Slovensko na modernú krajinu – spolu s našou nadáciou sme spustili najväčší grant #mamnato v hodnote 250 tisíc eur. A ako zodpovedný líder sme začali od seba, a dokázali to na viacerých príkladoch,“ zhodnotil výsledky Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 30. septembru 2018 (medziročné porovnanie)

  • čistý úrokový výnos sa medziročne zvýšil o 0,1 % z 328,2 mil. eur na 328,3 mil. eur,
  • čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 16,3 % z 83,4 mil. eur na 96,9 mil. eur,
  • prevádzkový zisk sa medziročne zväčšil o 3,7 % z 219,3 mil. eur na 227,3 mil. eur,
  • čistý zisk po zdanení medziročne narástol o 12,2 % z 126,2 mil. eur na 141,6 mil. eur,
  • objem úverov klientom sa medziročne zväčšil o 10,8 % z 11,4 mld. eur na 12,6 mld. eur,
  • objem vkladov klientov medziročne narástol o 11,1 % z 12,3 mld. eur na 13,6 mld. eur,
  • pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 47,8 %,
  • kapitálová primeranosť dosiahla 17,6 % a naďalej tak výrazne prekračuje zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu),
  • pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne vzrástol z 92,7 % na 92,4 %.

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2018

Čistý úrokový výnos medziročne mierne vzrástol o 0,1 % z  328,2 mil. eur na 328,3 mil. eur. Mierny pokles úrokového výnosu plynúceho z úverových produktov ostal aj napriek silnému konkurenčnému tlaku na porovnateľnej úrovni.

Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne zvýšil o 16,3 % z 83,4 mil. eur na 96,6 mil. eur. Nárast výnosov z poplatkov plynul hlavne z poplatkov za sprostredkované poistné produkty, ako aj z úverovej činnosti. Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky medziročne mierne vzrástol a dosiahol úroveň 22,4 %.

Čistý zisk 7,1 mil. eur z obchodovania je o 39,1 % nižší ako v porovnateľnom období, kedy predstavoval hodnotu 11,7 mil. eur. Tento pokles je najmä dôsledkom nižšieho výnosu z trhových pozícií vykonávaných prostredníctvom materskej spoločnosti Erste Group Bank AG a obecne nízkej volatility finančného trhu.

Prevádzkové náklady sa medziročne zmenili iba mierne, a to o 0,3 %, na úroveň 207,1 mil. eur (v roku 2017 to bolo 206,3 mil. eur). Nárast prevádzkových nákladov bol spojený s aktivitami banky zameranými na skvalitnenie služieb poskytovaných klientom, ako aj s nárastom personálnych nákladov. Naproti tomu náklady na odpisy mierne klesli. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zmenil z 48,5 % na 47,7 % v dôsledku rôzneho tempa rastu prevádzkových výnosov a nákladov.

Celkové rizikové náklady banky dosiahli hodnotu 17,3 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 30,9 % oproti porovnateľnému obdobiu roku 2017. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 4,0 % na 3,5 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 78,2 % na 80,8 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 141,6 mil. eur, medziročne sa zvýšil o 12,2 %.

Banková daň sa medziročne zvýšila na úroveň 22,5 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol vykázaný v odhadovanej výške 2,7 mil. eur (v 2017 vo výške 2,8 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 8,4 % na úroveň 0,9 mil. eur (v 2017 vo výške 0,8 mil. EUR). Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 26,1 mil. eur.

Objem úverov klientom dosiahol 12,6 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 10,8 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s porovnateľným obdobím roku 2017 narástli o 9,3 % (o 0,8 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu tretieho štvrťroka 2018 dosiahol 27,0 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 10,0 % (0,7 mld. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 6,3 % (o 100 mil. eur). Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 22,6 % (o 0,6 mld. eur) a dosiahli úroveň 3,3 mld. eur.

Vklady obyvateľstva sa medziročne zväčšili z 12,3 mld. eur na 13,6 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s tretím štvrťrokom 2017 vzrástli z 12,5 mld. eur na 13,6 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 30. septembru 2018)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:

Marta Cesnaková; tel.: +421 2 4862 4360; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:

Carmen Staicu; tel.: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:

Thomas Sommerauer; tel.: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com