Úrokové riziko
2017 19 APR
Správy Svetový deň investičných fondov: miera úspor Slovákov vo fondoch rastie
  • SK

V podielových fondoch majú Slováci uložených 7,4 miliardy eur. Podiel takto uložených úspor postupne rastie a podľa údajov OECD dosahuje viac ako 8 % z  finančných aktív našich domácností. V aktuálnom prostredí nízkych úrokových sadzieb tradičných vkladových produktov predstavujú fondy spôsob, ako z úspor vyťažiť viac. 

Priemerný Slovák má podľa posledných dát OECD finančné aktíva v hodnote 23 tisíc USD, čo je najmenej zo všetkých krajín EÚ. V podielových fondoch je pritom alokovaných 8,4 % z tejto sumy. „Z krátkodobého hľadiska vidíme pomerne výrazný nárast oproti roku 2011 o takmer 2 percentuálne body. No ak sa pozrieme ďalej do minulosti na rok 2007, kedy vo fondoch bolo takmer 11 % finančných aktív domácností, stále zaostávame,“ hovorí Dušan Svitek, predseda predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. 

Zobraziť viac

Zdroj: OECD, Household Financial Assets, https://data.oecd.org/hha/household-financial-assets.htm

Zdroj: OECD, Household Financial Assets, https://data.oecd.org/hha/household-financial-assets.htm

Veľký odliv z fondov nastal predovšetkým po vypuknutí krízy v roku 2008, keď sa časť investorov zľakla poklesu a rozhodla sa peniaze vybrať. Aj keď väčšina tých, ktorí sa rozhodli pre výber, tak konala, aby ochránila svoje peniaze, v skutočnosti urobili presný opak. „Z dnešného pohľadu vidíme, že, podobne ako pri iných vlnách, sa aj teraz fondy vrátili späť. Investori, ktorí peniaze nechali pracovať ďalej, nielenže neprerobili, ale hodnota ich investície vo väčšine prípadov ešte vzrástla. Najlepšie dopadli ľudia, ktorí krízu a s ňou spojený pokles pochopili ako príležitosť a namiesto výberu do fondov ešte vložili ďalšie prostriedky,“ vysvetľuje Svitek. 

Podľa OECD držia Slováci viac ako 62 % svojich finančných aktív v hotovosti alebo na bankových účtoch, ktoré aktuálne prinášajú len nízku mieru zhodnotenia. Podielové fondy tak predstavujú možnosť, ako z úspor vyťažiť viac. „Napriek tomu, že sadzby na finančných trhoch vlani dosahovali nulové až záporné hodnoty, podarilo sa nám u väčšiny fondov dosiahnuť kladné zhodnotenie,“ hodnotí Svitek. Aj preto vzrástla suma úspor slovenských domácností, ktorú spravuje Asset Management Slovenskej sporiteľne, o 3,9 % na takmer 1,4 miliardy eur. To predstavuje 18,3 %-ný podiel na celkových 7,4 miliardách eur investovaných vo fondoch správcovských spoločností na Slovensku. 

Päť pravidiel začínajúceho investora:

  1. Vyberajte dôsledne – výber fondu prispôsobte vášmu prístupu k riziku a odporúčanej dobe investovania.
  2. Investujte dlhodobo – dlhodobý investičný horizont umožňuje využiť naplno výhody podielových fondov.
  3. Investujte pravidelne – pravidelné investičné programy umožňuje začať s čiastkami už od 10 eur mesačne.
  4. Diverzifikujte – nevsaďte všetko na jednu kartu. Úspory rozdeľte na viacero častí a uložte ich na rôzne produkty (bankové vklady, rôzne fondy, stavebné sporenie a pod.). 
  5. Nepanikárte – miera zhodnotenia môže kolísať, obzvlášť v rizikovejších fondoch. Výberom investície pri prvom poklese sa pripravíte o potenciálny rast v budúcnosti. Každý fond má odporúčanú dobu trvania investície, počas ktorej by sa mali dostaviť očakávané výsledky.
Zobraziť viac
Názov fondu výkonnosť v %
mena od začiatku roka 1 rok 3 roky p. a. výkonnosť ku dňu
SPORO Eurový dlhopisový fond EUR 0,38 1,33 1,98 12. apríl 2017
SPORO Aktívne portfólio EUR 1,93 4,52 2,72 12. apríl 2017
SPORO Globálny akciový fond EUR 3,14 8,54 2,90 12. apríl 2017
SPORO Fond maximalizovaných výnosov EUR 7,46 18,37 6,93 12. apríl 2017
ŠIP Klasik EUR 0,46 0,90 - 11. apríl 2017
ŠIP Balans EUR 1,88 3,79 - 11. apríl 2017
ŠIP Aktív EUR 2,92 5,62 -.  11. apríl 2017

O spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., vznikla v roku 2001. Je 100-percentná dcérska spoločnosť Erste Asset Management, GmbH.  Spravuje peňažné prostriedky sústredené v podielových fondoch a individuálnych portfóliách s cieľom ich investovania a zhodnocovania. V súčasnosti ponúka možnosť investovať do podielových fondov s rôznym investičným zameraním - fondy krátkodobých investícií, fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy, zmiešané fondy, akciové fondy, špeciálny fond nehnuteľností, ako aj do produktov ako sú sporiace programy. Prostredníctvom obchodných miest Slovenskej sporiteľne distribuuje Asset Management Slovenskej sporiteľne aj podielové fondy rakúskej správcovskej spoločnosti Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.