2017 28 FEB
Správy Slovenská sporiteľňa dosiahla v roku 2016 zisk po zdanení 214,6 miliónov eur, objem úverov prekonal hranicu 10 miliárd eur

Konsolidované, auditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembra 2016 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).  „Rok 2016 bol pre nás z pohľadu čistého zisku historicky najúspešnejší, no ovplyvnili to dve jednorazové transakcie - predaj našej účasti v spoločnosti Visa Europe a tiež založenie spoločného podniku Global Payments. Po očistení o tieto efekty je náš výsledok na úrovni roku 2015, čo hodnotím veľmi pozitívne. Najmä na silne konkurenčnom trhu, ovplyvnenom množstvom regulácií a legislatívnych zásahov,“ zhodnotil výsledky Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. decembru 2016 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 1,6 % z 469,0 mil. eur na 461,6 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 0,2 % z 121,4 mil. eur na 121,7 mil. eur
  • Prevádzkový zisk sa medziročne znížil o 4,1 % z 337,1 mil. eur na 323,2 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení medziročne narástol o 15,9 % z 185,1 mil. eur na 214,6 mil. eur
  • Objem úverov klientom sa medziročne zvýšil o 9,5 % z 9,4 mld. eur na 10,3 mld. eur
  • Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 6,7 % z 10,7 mld. eur na 11,4 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 46,1 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 21,51 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne vzrástol z 87,8 % na 90 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2016

Čistý úrokový výnos klesol medziročne o 1,6 % z 469,0 mil. eur na 461,6 mil. eur. Toto mierne zníženie je dôsledkom dlhodobého vývoja úrokových sadzieb na trhu a silného tlaku na marže novo poskytnutých ako aj refinancovaných úverov. Navyše do vývoja trhu výrazne zasiahli legislatívne zmeny, ktoré sa prejavili najmä v prvom polroku v objeme predčasne splatených a precenených úverov. Čistá úroková marža poklesla medziročne z úrovne 3,7 % na 3,4 %. Napriek pokračujúcim aktivitám v uspokojovaní potrieb klientov, ako aj zmene štruktúry a úrokových sadzieb na depozitných produktoch, nebolo možné uvedené dopady plne kompenzovať. 

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 0,2 % z 121,4 mil. eur na 121,7 mil. eur. Mierny nárast príjmov z poplatkov z titulu zvýšeného objemu zmien v úverových zmluvách, ktoré klienti banky vykonali počas uplynulých kvartálov, bol kompenzovaný znížením poplatkov za uskutočnené kartové operácie. Dôvodom je odčlenenie časti spoločnosti týkajúcej sa POS terminálov do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s. r. o.   

V roku 2016 banka zaznamenala zisk 12,6 mil. eur z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, čo predstavuje nárast oproti porovnateľnému obdobiu roku 2015. Tento nárast bol dosiahnutý prevažne pozitívnym vývojom ocenenia derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady medziročne stúpli o 3,4 % na úroveň 276,7 mil. eur (v roku 2015 to bolo 267,7 mil. eur). Nárast prevádzkových nákladov je spojený s aktivitami banky zameranými na skvalitnenie poskytovaných služieb klientom, ako aj zlúčením dcérskej spoločnosti EGIT SK s bankou, čo malo priamy vplyv hlavne na medziročný nárast personálnych nákladov. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zmenil z 44,3 % na 46,1 %. 

Banka v druhom štvrťroku zrealizovala predaj účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc. Celkový jednorazový výnos z predaja dosiahol 26,8 mil. eur. Slovenská sporiteľňa sa rozhodla darovať 10 % z tejto sumy Nadácii Slovenskej sporiteľne na podporu projektov v rámci našej stratégie spoločenskej zodpovednosti.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky v roku 2016 dosiahli hodnotu 48,2 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 9,9 mil. eur. Aktuálny stav, ako aj vývoj počas roku, je ovplyvnený pozitívnym vývojom kreditného rizika klientov banky. K významnej  pozitívnej  zmene  došlo v segmente  firemných klientov, kde sa v dôsledku zlepšenia finančnej situácie viacerých klientov zlepšil i rizikový profil celého segmentu. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov má stabilne veľmi nízku úroveň 4,5 % (v roku 2015 bol na úrovni 5,6 %). 

Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky ako aj podsúvahové položky) aj napriek 9,5-percentnému nárastu úverového portfólia banky zaznamenali výrazné zníženie a dosiahli úroveň 43,8 mil. eur v porovnaní s 55,0 mil. eur roku 2015.

V rámci ostatných prevádzkových výnosov banka vykázala mimoriadny výnos v hodnote 14,5 mil. eur, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s. r. o.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti medziročne vzrástol o 15,9 %  a dosiahol 214,6 mil. eur. 

Banka počas roku 2016 vykázala celoročný príspevok do Rezolučného fondu v hodnote 4,0 mil. eur (v roku 2015 v hodnote 7,3 mil. eur). Celková odvodová povinnosť (banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu) dosiahla v roku 2016 hodnotu 31,6 mil. eur (33,3 mil. eur v roku 2015). 

Objem úverov klientom dosiahol 10,3 mld. eur a v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšil o 9,5 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu s medziročným rastom 12,8 % (o 927 mil. eur). Slovenská sporiteľňa tak opäť potvrdila svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu dosiahol 27,5 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktorých objem sa zvýšil medziročne o 13,4 %, čo je v absolútnych hodnotách 718 mil. eur, ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 9,9 % (o 139 mil. eur). 

Úvery korporátnym klientom medziročne poklesli o 2,8 % (o 70 mil. eur) a dosiahli úroveň 2,4 mld. eur. V segmente stredných a malých podnikateľov sa objem úverov medziročne zvýšil o 6,4 % a ku konca roka 2016 dosiahol stav 980 mil. eur.

Záväzky voči klientom sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšili o 6,7 %, z 10,7 mld. eur na 11,4 mld. eur. Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 8,7 mld. eur na 9,7 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky.

Zobraziť viac
Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. decembru 2016):
Fitch
Dlhodobý rating BBB+
Krátkodobý rating F2
Rating individuálnej bonity bbb+
Výhľad stabilný

Slovenská sporiteľňa:
Kontakt pre médiá: Marta Cesnaková; tel,: +421/2/48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk
Erste Group: Public Relations: Carmen Staicu; tel,: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com
Erste Group: Investor Relations: Thomas Sommerauer; tel,: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com