Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2016 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

Začiatok roka potvrdil, že svoju prácu robíme dobre. Klienti si nás vyberajú za svojho finančného partnera aj v silne konkurenčnom prostredí, čoho dôkazom je medziročný rast objemu poskytnutých úverov o miliardu eur. Aj vďaka tomu sme v prvom štvrťroku dokázali zvýšiť náš prevádzkový zisk. Som hrdý na to, že bankujeme s ľudskou tvárou, čo potvrdzuje naše umiestnenie medzi top firmami v ocenení Via Bona za výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu, zhodnotil výsledky banky Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. marcu 2016 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos medziročne vzrástol o 0,4 % z 115,4 mil. EUR na 115,9 mil. EUR
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne poklesol o 1,6 % z 31,4 mil. EUR na 30,9 mil. EUR
  • Prevádzkový zisk medziročne vzrástol o 4,1 % z 81,3 mil. EUR na 84,6 mil. EUR
  • Čistý zisk po zdanení sa medziročne zvýšil o 21,3 % z 38,0 mil. EUR na 46,1 mil. EUR
  • Objem úverov klientom medziročne narástol o 11,8 % z 8,4 mld. EUR na 9,4 mld. EUR
  • Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 7,5 % z 9,9 mld. EUR na 10,7 mld. EUR
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 44,5 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 21,74 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek NBS, Bazileja III a IRB prístupu).
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne mierne vzrástol z 84,6 % na 88,0 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2016

Čistý úrokový výnos mierne vzrástol medziročne o 0,4 % z 115,4 mil. EUR na 115,9 mil. EUR. Tento nárast sa podarilo dosiahnuť aj napriek nízkym úrokovým sadzbám na trhu a silnému tlaku na marže novoposkytnutých ako aj refinancovaných úverov. Prispel k tomu aj medziročný nárast poskytnutých úverov klientom o 1,0 mld. EUR, ako aj pokles úrokových sadzieb v oblasti termínovaných depozitných produktov.

Čistý príjem z poplatkov a provízií poklesol medziročne o 1,6 % z 31,4 mil. EUR na 30,9 mil. EUR.

V roku 2016 banka zaznamenala zisk 4,6 mil. EUR z finančných operácií a z finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, čo predstavuje nárast oproti porovnateľnému obdobiu roku 2015. Tento nárast bol dosiahnutý prevažne pozitívnym precenením derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady sa v medziročnom porovnaní mierne zvýšili, keď dosiahli 67,9 mil. EUR (v roku 2015 to bolo 65,6 mil. EUR). Prevádzkové náklady sa podarilo udržať na priaznivej úrovni aj napriek zaúčtovaniu odhadu ročného príspevku do Fondu ochrany vkladov pre rok 2016 v hodnote 2,5 mil. EUR (z dôvodu zmeny legislatívy), čo je o 1,9 mil. EUR viac ako v prvom štvrťroku 2015, kedy bol tento náklad postupne účtovaný počas celého roka.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov medziročne mierne poklesol zo 44,7 % na 44,5 %.

Rizikové náklady na úvery a pohľadávky banky v roku 2016 dosiahli hodnotu 11,5 mil. EUR, čo predstavuje pokles o 10,7 mil. EUR oproti porovnateľnému obdobiu roku 2015. Aktuálny stav je ovplyvnený pozitívnym vývojom kreditného rizika klientov banky a jednorazovou zvýšenou tvorbou opravných položiek v 1. štvrťroku 2015. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov má stabilne nízku úroveň 5,5 %.

Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky ako aj na podsúvahové položky) boli aj napriek 11,8-percentnému nárastu úverového portfólia banky výrazne nižšie ako v roku 2015. V prvom štvrťroku tohto roka dosiahli 11,5 mil. EUR v porovnaní s 20,2 mil. EUR v roku 2015.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti bol medziročne vyšší o 21,3 % a dosiahol 46,1 mil. EUR.

V prvom štvrťroku 2016 vykázala banka celoročný odhad príspevku do Rezolučného fondu v hodnote 6,5 mil. EUR (v roku 2015 v hodnote 2,4 mil. EUR). Celková odvodová povinnosť (banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu) v prvom štvrťroku 2016 dosiahla hodnotu 15,2 mil. EUR (8,8 mil. EUR v roku 2015).

Objem úverov klientom dosiahol 9,4 mld. EUR a v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšil o 11,8 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré medziročne vzrástli o 15,0 % (o 970 mil. EUR). Podiel Slovenskej sporiteľne na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu sa dosiahol 27,7 %, čím banka potvrdila pozíciu lídra. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré sa zvýšili o 14,1 %, čo je v absolútnych hodnotách 680 mil. EUR, ako aj spotrebné úvery, ktoré narástli o 18,0 % (o 221 mil. EUR). Úvery korporátnym klientom vzrástli medziročne len mierne, o 0,5 % (o 11 mil. EUR), a dosiahli úroveň 2,3 mld. EUR.

Záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2015 vzrástli o 7,5 % z 9,9 mld. EUR na 10,7 mld. EUR. Vklady obyvateľstva medziročne narástli z 8,1 mld. EUR na 8,9 mld. EUR, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. marcu 2016)

Slovenská sporiteľňa

Kontakt pre médiá: Marta Cesnaková; tel,: +421 2 4862 4360; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group

Public Relations: Carmen Staicu; tel,: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com

Investor Relations: Thomas Sommerauer; tel,: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com