Na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona si vás dovoľujeme informovať o systéme ochrany vašich vkladov prostredníctvom Informačného formulára pre vkladateľa. Formulár sa vám automaticky zobrazí po prihlásení do vášho internetbankingu prostredníctvom počítača. Po prečítaní obsahu formulára potvrďte, prosím, doručenie správy tlačidlom OK. Ak si neželáte doručenie potvrdiť elektronicky, môžete tak urobiť aj v ktorejkoľvek z našich pobočiek, kde vám radi poskytneme viac informácií.

V prípade, že ste v uplynulom období navštívili niektorú z našich pobočiek, je pravdepodobné, že ste už boli o systéme ochrany vašich vkladov informovaní a tento formulár ste podpísali. V takomto prípade sa vám spomínaná správa v internetbankingu nezobrazí.