Social Banking Infografik, © Erste Group

Social Banking Infografik, © Erste Group

Stiahnuť infografiku [JPEG; 2121x2999; 1 MB]
  • Nový program je zameraný na často prehliadané skupiny: jednotlivcov s nízkym príjmom, začínajúcich podnikateľov a sociálne organizácie
  • Cieľom programu je do roku 2019 vytvoriť 5 000 nových pracovných miest, poskytnúť financovanie 500 spoločenským organizáciám a zlepšiť finančnú stabilitu pre 25 000 ľudí v nízko-príjmovej skupine
  • Do roku 2019, kedy Erste oslávi 200. výročie svojho založenia, bude Krok za krokom postupne spustený vo všetkých lokálnych bankách

Krok za krokom, program sociálneho bankovníctva Erste Group, je zameraný na priame riešenie potrieb spoločenských skupín, ktoré banky v strednej a východnej Európe (SVE) a v Rakúsku bežne prehliadajú. Program posilňuje finančnú inklúziu jednotlivcov s nízkymi príjmami, začínajúcich podnikateľov a sociálnych organizácií. Ponúka im spravodlivý prístup k základným finančným produktom, solídne poradenstvo a nepretržitý mentoring vo finančných otázkach tak, aby títo ľudia získali finančnú sebadôveru, potrebnú pre zlepšenie svojich životov.

„Kladieme dôraz na zdravé a ziskové podnikanie, ale rovnako je pre nás dôležité, aby sa ľudia vedeli rozhodovať o svojich finančných otázkach a tým napomáhame šíreniu blahobytu v našom regióne. Tieto zásady boli kľúčovými pre ciele, ktoré si naša banka vytýčila už pri svojom vzniku, takmer pred dvomi storočiami. S naším programom sociálneho bankovníctva nadväzujeme na to, čo sme už v tejto oblasti dokázali rozšírením našej ponuky o praktické riešenia, ktoré budú mať priamy dopad na životy týchto obyvateľov regiónu, ktorí ostali pozadu,“ uviedol Andreas Treichl, generálny riaditeľ Erste Group Bank AG.

Peter Šúrek, riaditeľ vývoja pre sociálne bankovníctvo v Erste Group dodal: „Náš prístup k sociálnemu bankovníctvu kladie dôraz na podporu vyššej miery inkluzívneho rastu v regióne SVE. Snažíme sa to docieliť poskytovaním základných, primeraných a dostupných finančných produktov a finančného poradenstva jednotlivcom a skupinám, ktoré k nim v minulosti nemali prístup. Ku dnešnému dňu sme v Rakúsku pomohli viac než 15 000 jednotlivcom nájsť stratenú finančnú istotu, v krajinách SVE sme pomohli vytvoriť viac než 1 000 pracovných miest pre podnikateľov a poskytli sme financovanie viac než osemdesiatim spoločenským organizáciám. Tento prístup zavedieme ako komplexný program sociálneho bankovníctva na všetkých našich trhoch.”

Sociálne bankovníctvo rieši akútne potreby a ponúka udržateľnú podporu

Za posledných dvadsať rokov krajiny v strednej a východnej Európe zaznamenali výrazný pokrok v približovaní sa k západnej Európe. Avšak štúdie naznačujú, že približne 16 miliónov obyvateľov v krajinách, v ktorých je Erste Group prítomná (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko), sú vystavení riziku chudoby alebo sociálnej exklúzie; toto predstavuje približne 30 % dospelej populácie regiónu. Traja zo štyroch členov tejto skupiny neboli schopní dosiahnuť dostatočnú výšku úspor, aby sa dokázali vysporiadať s neočakávanými výdavkami a jedna pätina si nemôže dovoliť primerané vykurovanie svojich domovov. Okrem toho, príjem 70 % ľudí s nízkymi príjmami v regióne za posledných desať rokov stagnoval alebo dokonca zaznamenal pokles. Program Krok za krokom bude postupne zavedený v sieti Erste Group miestnych bánk a v partnerstve s ostatnými nevládnymi organizáciami. Takisto stavia na programoch, ktoré dcérske spoločnosti Erste Group v regióne už predstavili a funguje spolu s existujúcimi projektami sociálneho bankovníctva, ako sú napríklad Zweite Sparkasse v Rakúsku (spustený v roku 2006) a rumunský good.bee Credit (2009), s cieľom vytvoriť jedinečnú infraštruktúru pre finančnú inklúziu v celom regióne.

[1] Zdroj: Eurostat štatistiky z roku 2014; na základe výpočtov Erste Group
[2] Ľudia starší než 18 rokov

Ďalšie informácie vám poskytne:
Erste Group Press Department, Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko

Internet: www.erstegroup.com/newsroom
Twitter: @ErsteGroup

Michael Mauritz, tel: +43 50100 - 19603 e-mail: michael.mauritz@erstegroup.com
Carmen Staicu, tel: +43 50100 - 11681 e-mail: carmen.staicu@erstegroup.com
Peter Klopf, tel +43 5 0100 - 11671 e-mail: peter.klopf@erstegroup.com