Platobný príkaz na úhradu

Zadanie Platobného príkazu na úhradu 

Stav spracovania zadaného príkazu na úhradu si vo vlastnom záujme skontrolujte v Histórii.

 • PRÍJEMCA:

Do tohto poľa je potrebné zadať meno a priezvisko príjemcu, prípadne plný názov prijímajúcej spoločnosti. Nakoľko sa tento údaj posiela do banky príjemcu, je potrebné, aby bol zadaný tak ako je účet príjemcu vedený v banke príjemcu. Niektoré banky kontrolujú zhodu tohto poľa, a v prípade ak nebude meno príjemcu zhodné, môžu platbu vrátiť.

Ako pomôcku môžete do tohto poľa akékoľvek meno z adresára:

 • meno príjemcu, ktorému ste už posielali prostriedky,
 • meno platiteľa, ktorý vám už posielal prostriedky,

alebo názov šablóny, ak ju máte vytvorenú.

Tento údaj je povinný.

 • IBAN alebo ČÍSLO ÚČTU:

Číslo účtu príjemcu je potrebné zadať vo formáte IBAN (International Bank Account Number = medzinárodný tvar čísla bankového účtu). 

V prípade ak máte číslo účtu príjemcu na Slovensku uvedené v starom formáte BBAN (predčíslie - číslo účtu / kód banky), na prepočet na formát IBAN môžete použiť našu IBAN kalkulačku.

Číslo účtu príjemcu zadávajte vždy bez medzier. Systém pri vstúpení do tohto poľa pre lepšiu kontrolu automaticky odsadzuje daný účet po 4 znakoch. 

Formálnu správnosť čísla účtu príjemcu vo formáte IBAN (teda či zadané číslo účtu spĺňa kontrolu na modulo 97) overuje systém priamo pri zadávaní čísla účtu príjemcu do formulára. V prípade, ak si potrebujete overiť formálnu správnosť čísla účtu, môžete na to použiť náš IBAN validátor

Tento údaj je povinný.

 • BIC SWIFT kód:

Pri platobnom príkaze na úhradu (domácom prevode) klient nezadáva BIC SWIFT kód banky príjemcu. BIC SWIFT kód banky príjemcu dopočíta systém v pozadí a klientovi sa nezobrazí. V prípade, ak BIC SWIFT kód banky príjemcu nie je možné dopočítať, takýto platobný príkaz na úhradu nie je možné zadať.

 • SUMA:

Čiastka môže obsahovať maximálne 2 desatinné miesta oddelené bodkou, alebo čiarkou (v prípade, ak natypujete bodku, systém ju automaticky zamení za čiarku). Ak je čiastka celé číslo, nie je nutné zadávať nulovú desatinnú časť. 

Výška úhrady je obmedzená limitom na úhradu, ktorý ste si zvolili pri výbere vášho bezpečnostného predmetu.

V prípade potreby konverzie meny (úhrada v inej mene, ako je vedený účet platiteľa ) budú navyše uplatnené limity na úhradu (10 000 eur) a na deň (66 000 eur). 

Limit na deň platí pre klienta, nie pre konkrétny účet. 

Tento údaj je povinný.

 • MENA:

Možnosť výberu meny, v ktorej bude úhrada realizovaná. 

Platobný príkaz na úhradu (domáci prevod) je možné zadať v mene EUR alebo v cudzej mene v rámci účtov vedených v SLSP. Do inej banky so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom v Únii dosiahnuteľnej v rámci SEPA je možné zadať len menu EUR. V ostatných prípadoch sa jedná o Cezhraničný prevod.

Ak je mena prevodu iná ako EUR, je potrebné, aby účet platiteľa alebo príjemcu bol vedený v tejto cudzej mene. V opačnom prípade bude platobný príkaz na úhradu zamietnutý.

V prípade, ak bude na strane platiteľa alebo príjemcu konverzia, bude platobný príkaz na úhradu realizovaný s kurzom platným v čase realizácie platobného príkazu na úhradu.

Prednastavená je mena EUR. 

Tento údaj je povinný. 

 • Variabilný symbol (VS):

Maximálne 10 miestne číslo. VS nesmie obsahovať iné znaky ako číselné. Slúži na identifikáciu platby príjemcom. V prípade výskytu (potreby) viac ako 10 miestneho VS odporúčame skontaktovať sa s príjemcom platby, aký maximálne 10 miestny VS akceptuje. 

Variabilný symbol je možné zadať iba v prípade, ak sa jedná o platbu v prospech účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni alebo v prospech účtu vedeného v inej banke so sídlom v Slovenskej republike. 

Môže byť zadaný len v prípade, ak nie je zadané pole Referencia platiteľa. 

Tento údaj nie je povinný. 

 • Špecifický symbol (SS): 

Maximálne 10 miestne číslo. SS nesmie obsahovať iné znaky ako číselné. Slúži na identifikáciu platby príjemcom. V prípade výskytu (potreby) viac ako 10 miestneho SS odporúčame skontaktovať sa s príjemcom platby, aký maximálne 10 miestny SS akceptuje.

Špecifický symbol je možné zadať iba v prípade, ak sa jedná o platbu v prospech účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni alebo v prospech účtu vedeného v inej banke so sídlom v Slovenskej republike. 

Môže byť zadaný len v prípade, ak nie je zadané pole Referencia platiteľa. 

Tento údaj nie je povinný.

 • Konštantný symbol (KS)

Maximálne 4 miestne číslo. Je možné ho zadať číselne, alebo vybrať z roletového menu. Vami zadanému KS nemusí byť priradený KS v roletovom menu. 

Konštantný symbol je možné zadať iba v prípade, ak sa jedná o platbu v prospech účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni alebo v prospech účtu vedeného v inej banke so sídlom v Slovenskej republike. 

Môže byť zadaný len v prípade, ak nie je zadané pole Referencia platiteľa. 

Tento údaj nie je povinný.

 • Poznámka pre príjemcu: 

Možné zadať maximálne 4 riadky po 35 alfanumerických znakov.

Tento údaj nie je povinný.

 • Referencia platiteľa: 

Maximálne 35 alfanumerických znakov. Slúži na identifikáciu platby príjemcom. 

Povolené znaky:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 / - ? : ( ) . , ' + Medzera

Môže byť zadaná len v prípade, ak nie je zadané jedno z polí Variabilný symbol, Špecifický symbol, Konštantný symbol alebo ich ľubovoľná kombinácia. 

Referenciu platiteľa je možné zadať iba v prípade, ak je mena platby EUR. 

V prípade, ak platiteľ vyplní niektorý z údajov variabilný symbol, špecifický symbol alebo konštantný symbol (alebo ich ľubovoľnú kombináciu, prípadne všetky naraz), je Banka oprávnená preniesť tieto symboly do Referencie platiteľa v štruktúre: /VS/SS/KS s doplnenými údajmi z týchto symbolov.

Príklad:

Ak zadáte symboly: Variabilný symbol: 9876543210 a Špecifický symbol: 6500123, Banka z uvedených symbolov vytvorí nasledovnú Referenciu platiteľa: /VS9876543210/SS6500123/KS. 

Ak zadáte Referenciu platiteľa: /VS9876543210/SS6500123/KS, Banka tieto údaje neprenesie do Variabilného a Špecifického symbolu. 

Tento údaj nie je povinný.

 • Potvrdenie o vykonaní prevodu (na e-mail):

Zaškrtnutím tejto voľby klient žiada o vystavenie Potvrdenia o vykonaní prevodu a jeho zaslanie na ním uvedenú e-mailovú adresu. Je možné zadať len jednu adresu.

Za vystavenie potvrdenia sa účtuje poplatok v zmysle Sadzobníka. 

Tento údaj nie je povinný. 

 • DÁTUM SPLATNOSTI:   

Platobný príkaz na úhradu s aktuálnym dátumom splatnosti je potrebné zadať maximálne do 21:30 hod. (v súlade s Podmienkami vykonávania platobných služieb). Po tomto termíne už nie je možné zadať platobný príkaz na úhradu s aktuálnym dátumom, ale až s dátumom na nasledujúci bankový alebo obchodný deň, kedy bude platobný príkaz na úhradu vykonaný.  Systém automaticky zobrazí najbližší možný dátum splatnosti.

Nadlimitný príkaz s konverziou (platobná operácia s konverziou so sumou prevodu 10 000 EUR a viac alebo so sumou prevodu, ktorá je po prepočítaní kurzom ECB rovná alebo vyššia ako 10 000 EUR) je potrebné zadať maximálne do 16:30 hod. (v súlade s Podmienkami vykonávania platobných služieb).  Po tomto termíne bude nadlimitný príkaz s konverziou čakať na jeho spracovanie v nasledujúci obchodný deň. 

V prípade, ak na realizáciu príkazu nie je na účte dostatok prostriedkov a klient si nezvolil možnosť opakovania daného príkazu, tento nebude vykonaný.

Platobný príkaz na úhradu a aktuálnym dátumom splatnosti nie je možné odvolať.

Platobný príkaz na úhradu s budúcim dátumom splatnosti je možné zadať s dopredným dátumom maximálne D+60 kalendárnych dní. Platobný príkaz bude vykonaný na začiatku dňa splatnosti, preto je potrebné zabezpečiť si v deň splatnosti dostatok finančných prostriedkov na začiatku dňa. V prípade, ak na realizáciu príkazu nie je v deň jeho splatnosti na začiatku dňa na účte dostatok prostriedkov a klient si nezvolil možnosť opakovania daného príkazu, tento nebude vykonaný.

Platobný príkaz na úhradu s budúcim dátumom splatnosti je možné odvolať najneskôr do 21:30 hod. v deň predchádzajúci dňu jeho splatnosti, a to prostredníctvom Internetbankingu, Klientskeho centra 0850 111 888, alebo písomne na obchodnom mieste SLSP, a.s.

 • Urgentný prevod: 

Urgentný prevod je možné zadať len v prospech účtu vedeného v inej banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v prospech účtu vedeného v inej banke so sídlom v Únii dosiahnuteľnej v rámci SEPA.

Takýto urgentný prevod s aktuálnym dátumom splatnosti je potrebné zadať maximálne do 14:30 hod. (v súlade s Podmienkami vykonávania platobných služieb).

Takýto príkaz bude vykonaný s valutou aktuálneho dňa, teda bude klientovi odpísaný z účtu v tento deň a na banky príjemcu budú prostriedky pripísané v ten istý Obchodný deň.

 • Počet dní opakovania: 

V prípade, ak v deň splatnosti nie je na účte dostatok finančných prostriedkov na realizáciu platobného príkazu, je možné realizáciu tohto platobného príkazu opakovať. 

Platobný príkaz je možné opakovať iba v prípade, ak mena prevodu je. Platobný príkaz je spracovávaný bankovým informačným systémom nasledovne:

 • Zadať ďalšiu platbu

Možnosť natypovať viac Platobných príkazov na úhradu s hromadným podpísaním všetkých alebo len niektorých vybraných platieb.

Označenie natypovaných, ale stále nepodpísaných platieb na hromadné podpísanie môžete vykonať v záložke História_Otvorené platby cez tlačidlo Vybrať na podpísanie. 

Naraz môžete podpísať najviac 10 domácich platieb . Nie je možné vybrať na hromadné podpísanie cezhraničné a domáce platby zároveň. 

Po označení výberu povoleného počtu platieb do hromadného podpisu môžete cez tlačidlo Podpísať všetky otvorené platby podpísať platby zvoleným bezpečnostným predmetom. 

 • Podpísať platbu

pred stlačením tlačidla Podpísať platbu si prosím dôkladne skontrolujte správnosť natypovaných údajov.  Podpísaná platba je pripravená na finálne potvrdenie zvoleným bezpečnostným predmetom.

Nasleduje voľba certifikačného predmetu (SMS kľúč), ktorým platobný príkaz na úhradu so všetkými zvolenými parametrami, potvrdíte/podpíšete.