Slovenská sporiteľňa
Slovenská sporiteľňa
Informácia o zmene zmluvných podmienok
Dobrý deň,

informujeme Vás, že z dôvodu vývoja na bankovom a finančnom trhu, ktorý objektívne ovplyvňuje poskytovanie bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania s účinnosťou od 1. 1. 2020 upravujeme Sadzobník, Podmienky vykonávania platobných služieb a Zverejnenie ku Kreditným kartám. Zmeny sa týkajú najmä:

Sadzobník (nové znenie tu)

Automatické ukončenie trvalého príkazu (TP) po vykonaní stanoveného počtu príkazov, po prevedení stanovenej sumy či ku konkrétnemu budúcemu dátumu (pôvodný poplatok 3 eur):
 • ukončenie TP zadané elektronicky:
  • bezplatne pre Osobný účet, Osobný účet Exclusive, Space účet Mladý a Space účet študent
  • 0,50 eur pre ostatné účty
 • ukončenie TP zadané v pobočke alebo telefonicky cez Klientske centrum:
  • 3 eur pre všetky typy účtov.
Kreditné a debetné karty:
 • zmeny zmluvných podmienok za používanie karty - napr. limity, prevydanie karty, bezkontaktná funkcionalita, aktivácia služby Dočasné limity) realizovaná v pobočke/cez Klientske centrum: 5 eur (pôvodne 3 eur),
 • zobrazenie zostatku na účte/kartovom účte cez bankomat inej banky: 0,50 eur (pôvodne 0,30 eur),
 • platby od sumy 50 eur za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie realizované cez platobný terminál: 3 eur (doteraz poplatok len za platby cez internet),
 • poplatok za bankomatový výber debetnou kartou mimo krajín EHP a mimo zahraničných bankomatov skupiny Erste a poplatok za bankomatový výber kretnou kartou: 6 eur (pôvodne 5 eur),
 • rušíme poplatok za vydanie a obnovenie Štedrej karty (12 eur) a mesačný poplatok pre Štedré karty s úverovým rámcom od 300 eur do 1500 eur upravujeme na 0,50 eur (pôvodne 0 eur),
 • poplatok za službu Rýchle čerpanie výplatou na účet znižujeme pri kreditnej karte VISA Classic a Štedrej karte na 2,50 eur (pôvodne 5 eur),
 • rušíme službu Expresné doručenie kreditnej karty a PIN kódu a poplatok za ňu.
Podmienky vykonávania platobných služieb (nové znenie tu)
 • úprava pravidiel uplatňovaných v prípade, ak si nezvolíte opakovanie vykonávania príkazu na úhradu,
 • úprava pravidiel ukončenia príkazu na úhradu,
 • doplnenie informácie o nevykonaní inkasného príkazu, ak od jeho posledného vykonania uplynulo viac ako 36 mesiacov,
 • doplnenie oprávnenia Banky jednostranne zrušiť Súhlas s inkasom, ak uplynie 36 mesiacov od jeho zriadenia a počas tohto obdobia nebol vykonaný ani jeden inkasný príkaz alebo ak od jeho posledného vykonania uplynulo viac ako 36 mesiacov,
 • formálna úprava zoznamu členských krajín EHP,
 • zavedenie povinných náležitostí cezhraničného príkazu na Ukrajinu.
Zverejnenie ku Kreditným kartám (nové znenie tu)
 • odstránenie ukončených produktov VISA: Classic elektronická, Gold elektronická, Exclusive,
 • úprava Vernostného programu vyňatím Štedrých kariet s úverovým rámcom od 300 do 1 500 eur,
 • doplnenie textu o vrátení preplatkov evidovaných na Účte na splácanie.
Ak sa niektorá zo zmien týka Vami využívaných produktov a nesúhlasíte s ňou, môžete Zmluvu, na základe ktorej Vám daný produkt poskytujeme, bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať pred nadobudnutím účinnosti zmien.

S úctou

Slovenská sporiteľňa
 
 
 
 
Sledujte nás:
LinkedIn Facebook Instagram Youtube
Informácie o odosielateľovi: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 601/B, orgán dohľadu: Národná banka Slovenska.